Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

A) De reisorganisatie: Ja! Afrika Travel, verder te noemen ‘de reisorganisatie’ is gevestigd te Nieuwoudtville, 445 Goedehoopstraat, 8180 Zuid-Afrika en staat ingeschreven per 13 september 2019. B) De reiziger: dit is degene die een reis bij de reisorganisatie heeft geboekt en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van de reisorganisatie en het reisvoorstel zoals de reisorganisatie heeft uigewerkt en is overgegaan tot een betaling van de aanbetaling. C) De reisovereenkomst: dit is de overeenkomst die de reiziger en de reisorganisatie onderling zijn aangegaan waarbij over en weer rechten en verplichtingen voor de een en ander zijn opgenomen. D) De reissom: het tussen de reiziger en reisorganisatie overeengekomen totaalbedrag voor de samengestelde reis door de reisorganisatie waarmee de reiziger is akkoord gegaan. E) De georganiseerde reis: de reis door de reisorganisatie samengesteld zoals de reiziger dit wenst waarbij kan zijn opgenomen: de vlucht, de boekingen voor accommodaties, op welke wijze dan ook, excursies en vervoer. Bij vervoer kan gedacht worden aan autohuur, camper, openbaar vervoer, transfers, treinreizen, groepsreizen met chauffeur of privévliegtuig. F) Het reisdocument: dit betreft een geldig, door het land van de reiziger verstrekt paspoort, hetgeen 3 dan wel 6 maanden, geldig moet zijn na terugkomst van de reiziger in zijn eigen land. G) De algemene voorwaarden: dit zijn de regels die gelden voor iedere reiziger waarop een akkoord moet worden gegeven om te komen tot een geldige reisovereenkomst met de reisorganisatie.

Artikel 2: Tot stand koming van de overeenkomst

 1. A) De overeenkomst is tot stand gekomen na akkoordverklaring van het aanbod van de reisorganisatie. Dit betekent; na het ontvangen van het aanbod van Ja! Afrika Travel, de verzonden boekingsbevestiging en de betaling van 25% van de totale reissom, alsmede de volledige betaling van de kosten van de vlucht, indien door de reisorganisatie geboekt, de geboekte excursies en het verblijf op campings en in SANParks welke kosten ook door de reisorganisatie direct voldaan dienen te worden, door de reiziger is de overeenkomst een feit. Hiermee is ook akkoord gegaan met de op de website gepubliceerde algemene verordening gegevensbescherming. Afwijken van de algemene voorwaarden kan alleen middels schiftelijke bevestiging hiervan door de reisorganisatie. B) De aanbetaling van de reissom dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de boekingsbevestiging door de reisorganisatie voldaan te zijn. Vanaf dat moment is de overeenkomst bindend. C) Uiteraard kunnen daarna in het overleg met de reisorganisatie eventuele wijzigingen en/of aanvullingen tot stand worden gebracht. Dit kan betreffen reisdata, vervoer, excursies en accommodatieboekingen. Dit kan alleen dan indien de derde partijen daarmee akkoord gaan. D) De reisorganisatie mag ervan uitgaan dat de reiziger(s), na akkoordverklaring van het aanbod, voldoende in staat is om aan de geaccepteerde reis en programma deel te nemen. De reiziger is hiervoor zelf en alleen verantwoordelijk.

Artikel 3: Nakoming van de overeenkomst

 1. A) De reisorganisatie heeft zich door de acceptatie van het aanbod en betaling van de totale reissom verplicht zorg te dragen voor volledige nakoming voor datgeen in de overkomst is opgenomen. Mocht er sprake zijn van een overmachtssituatie waardoor bepaalde onderdelen van de overeenkomst niet nagekomen kunnen worden dan zal de reisorganisatie zorgen voor een vergelijkbare vervanging van dit onderdeel. B) Onvermijdbare en onvoorziene kosten welke niet zijn opgenomen in de overeenkomst zullen voor rekening van de reiziger komen. De reisorganisatie heeft daarbij het recht om tot 20 dagen voor vertrek de reissom te verhogen in verband met onvoorzienbare verhogingen aangaande de vervoerskosten, verschuldigde belastingen en heffingen. De reisorganisatie zal deze verhogingen aan de reiziger specificeren. C) De reiziger danwel diegene die namens de reiziger de overeenkomst is aangegaan, is volledig verantwoordelijk voor de tijdige en volledige betaling van de totale reissom. Bij niet tijdig ontvangst van de aanbetaling en/of het restant van de reissom is de reiziger danwel zijn vertegenwoordige in verzuim. In dat geval ontvangt de reiziger van de reisorganisatie een betalingsherinnering met de mogelijkheid om de reissom binnen 48 uur te voldoen. Indien betaling dan alsnog uitblijft wordt de reisovereenkomst geannuleerd vanaf de dag van verzuim. De reisorganisatie zal in dit geval de hierna te noemen annuleringskosten in rekening brengen.

Artikel 4: De reissom

 1. A) De aangeboden reissom is gebaseerd op de prijzen, wisselkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij de reisorganisatie bekend waren ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. B) In geval van verhoging van verschuldigde belastingen en heffingen alsook van vervoerskosten kan de reisorganisatie de reissom hieromtrent tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek verhogen. C) In de reissom zijn persoonlijke uitgaven, reis- en annuleringsverzekeringen, niet geboekte excursies en maaltijden, vluchttoeslagen en visumkosten niet inbegrepen

Artikel 5: Betaling van de reissom

 1. A) De aanbetaling van 25% van de totale reissom, alsmede de volledige betaling van de kosten van de vlucht, indien door de reisorganisatie geboekt, de geboekte excursies en het verblijf op campings en in SANParks dient direct na het aangaan van de overeenkomst met de reisorganisatie, in ieder geval binnen 5 werkdagen daarna, ontvangen te zijn op de rekening van de reisorganisatie. B) De rest van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis op de rekening van de reisorganisatie ontvangen te zijn. C) Indien de betaling niet op de wijze en binnen de tijd, zoals hiervoor aangegeven, geschiedt zal een betalingsherinnering worden gestuurd waarbij de vastgestelde wettelijke aanmaningskosten in rekening zullen worden gebracht. Bij niet tijdige betaling zullen eveneens de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag worden doorberekend. Daarnaast komen eventuele incassokosten eveneens voor rekening van de reiziger danwel diens vertegenwoordiger.

Artikel 6: Verblijf

 1. A) De reiziger zal verblijven in de accommodatie(s) zoals geboekt door de reisorganisatie en opgenomen in de (bijlagen van de) reisovereenkomst. B) De reiziger dient zich tijdens het verblijf in de accommodatie te houden aan de regels die daar gelden. C) Indien tijdens de reis door onvoorziene omstandigheden de geboekte accommodatie niet beschikbaar blijkt, zal door de reisorganisatie een vergelijkbare accommodatie worden geboekt.

  Artikel 7: Geboekte extra’s

  A) Alle niet in de overeenkomst opgenomen (extra) excursies en maaltijden, alsmede persoonlijke entreegelden, conservation fees en uitgaven komen voor rekening van de reiziger en dienen te plaatste afgerekend te worden.

Artikel 8: Reisdocumenten

 1. A) De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort afgegeven door de autoriteiten van het land van de reiziger. Het paspoort dient bij terugkomst in ieder geval nog 3 maanden of in sommige gevallen 6 maanden geldig te zijn. B) Voor geldende voorschriften voor visa of inentingsbewijzen is de reiziger geheel zelf verantwoordelijk.

Artikel 9: Vliegtickets en vluchten

 1. A) De reiziger ontvangt uiterlijk 2 weken voor vertrek alle benodigde reisinformatie van de reisorganisatie per e-mail. Als de reis inclusief vliegtickets is geboekt dan ontvangt de hoofdboeker/reiziger tevens de e-tickets en reisinformatie. B) De verantwoordelijkheid van eventuele vertraging danwel annulering van de door de reisorganisatie geboekte vlucht, ligt bij de luchtvaartmaatschappij. De reisorganisatie is hiervoor niet aansprakelijk. C) Op alle vluchten die door de reisorganisatie worden geboekt zijn tevens de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing. D) De reiziger is zelf geheel verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de luchthaven van vertrek en het tijdig inchecken voor de vlucht, ook in geval de feitelijke vliegtijden afwijken van hetgeen op het door de vliegmaatschappij uitgegeven ticket staat vemeld.

Artikel 10: Reisverzekering

 1. A) De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering en is tevens zelf verantwoordelijk voor het controleren van de dekking van desbetreffende verzekeringen.

Artikel 11: Annulering

 1. A) Na het definitief aangaan van de overeenkomst is het niet mogelijk de reis kosteloos te annuleren. Zo wordt een reis waarbij ook de vlucht is geboekt door de reisorganisatie direct na het voldaan van de aanbetaling geboekt is daarmee niet te annuleren. De overige annuleringskosten zijn afhankelijk van het moment van annuleren.
Deze kosten bedragen: Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de reis zal de aanbetaling in rekening worden gebracht als annuleringskosten. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de reis zullen 50% van de totale reissom in rekening worden gebracht als annuleringskosten Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de reis zullen 75% van de totale reissom in rekening worden gebracht als annuleringskosten. Bij annulering tot 14 werkdagen voor aanvang van de reis zullen 100% van de totale reissom als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 1. B) Het annuleren van een reisovereenkomst dient uitsluitend per e-mail te geschieden. Hierbij geldt de datum van het ontvangen van de email als annuleringsdatum. Op een andere wijze kan niet geannuleerd worden. De reisorganisatie zal de ontvangst van de annulering binnen 48 uur bevestigen. Ontvangt de reiziger deze annulering niet dan mag ervan uitgegaan worden dat de annulering niet door de reisorganisatie is ontvangen.

Artikel 12: Omboeking

 1. A) Omboeken naar een andere reis en/of het verschuiven van uw reisperiode is uitsluitend mogelijk in overleg met de reisorganisatie. De extra kosten van wijzigen van vliegtickets worden hierbij doorberekend, alsmede eventuele annuleringskosten door leveranciers en een eventueel verschil in de reissom, ingeval deze hoger is dan de oorspronkelijke boeking.

Artikel 13: Wijziging van de overeenkomst door de reisorganisatie.

 1. A) De reisorganisatie houdt zich het recht voor de reisovereenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan, van welke omstandigheden de reiziger op de hoogte zal worden gesteld. B) De reiziger kan door de wijziging de reis annuleren hetgeen dat wel binnen 3 dagen dient te geschieden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisatie

 1. A) De reisorganisatie is jegens de reiziger aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de verplichtingen opgenomen in de reisovereenkomst. Dit geldt in geval de diensten door de reisorganisatie zelf danwel door ingeschakelde diensten worden uitgevoerd. Uiteraard dienen bij deze verplichtingen en aansprakelijkheid de volledige algemene bepalingen in ogenschouw te worden genomen. B) De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade die hen niet toe te rekenen valt danwel aan de dienstverlener waarvan gebuik is gemaakt omdat: – de tekortkoming van de uitvoering is toe te rekenen aan de reiziger – de tekortkoming toe te rekenen is aan een derde partij die niet bij de dienst betrokken was. – de tekortkoming te wijten is aan een van buiten komende gebeurtenis. – de tekortkoming te wijten is aan overmacht danwel natuurlijke omstandigheden zoals: terroristische acties, (natuur)branden, overstromingen of aardbevingen. C) De door de reisorganisatie verschuldigde schade bedraagt nooit meer dan 1 maal betaalde reissom exclusief de kosten van het vliegticket en daarbij horende belastingen en toeslagen. D) De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, door welke oorzaak daar ook ontstaan, aan eigendommen van de reiziger tenzij er sprake mocht zijn van opzet voor het veroorzaken van die schade door de reisorganisatie.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

 1. A) De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van de reisorganisatie ter bevordering van een goede uitvoering van de reis, na te leven. Derhalve is de reiziger aansprakelijk voor veroorzaakte schade door ongeoorloofde gedragingen van de reiziger. Daarom is de reiziger verplicht zich tijdens de reis te houden aan alle geldende huisregels van de accommodaties en locaties alwaar hij verblijft. B) Een reiziger in groepsverband, die als zodanig last en hinder veroorzaakt waardoor een geode uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, kan door de reisorganisatie van de verdere reis worden uitgesloten. Daaruit voortkomende kosten komen voor rekening voor deze reiziger. Terugbetaling door de reisorganisatie van (een gedeelte van) de reissom zal dan ook niet plaatsvinden.

Artikel 16: Privacy verklaring

 1. Op de website van Ja! Afrika Travel is de privacyverklaring volledig gepubliceerd en voldoet aan de eisen van de AVG (algemene verordering gegevensbescherming).

Heeft u interesse?

 

Contact opnemen

 

Over ons

Wij zijn een klein bedrijf dat specialiseert in het op maat samenstellen van uw reis naar Zuid-Afrika. Zeg net als wij ooit hebben gedaan ‘ja!’ tegen Afrika en reis met ons mee. Onze reisconsulenten wonen en werken al jaren in Zuid-Afrika en delen hun ervaringen graag.